DACA DORESTI SA ASCULTI PARACLISUL MAICII DOMNULUI, POTI SA PORNESTI DE LA BUTON...DOAMNE AJUTA!

PARACLISUL MAICII DOMNULUI!

2 aprilie 2016

RUGĂCIUNE


DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI
ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...

                     Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Crasna 


O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară şi Doamnă! Primeşte de la noi nevrednicii rugăciunile acestea şi ne apără pe noi robii lui Dumnezeu (N) de toate vicleşugurile oamenilor răi şi de moartea cea năprasnică şi ne dăruieşte, înainte de sfârşit, pocăinţă adevărată, îmblânzind inimile cele rele, întăreşte întru noi credinţa cea Ortodoxă şi pune în inimile noastre duhul fricii de Dumnezeu, duhul evlaviei, al smereniei, al răbdării şi al dragostei, ca şi noi să sporim în virtuţile cele creştineşti şi în faptele cele bune, şi să ne izbăveşti pe noi robii lui Dumnezeu (N) de toată rătăcirea şi de pieirea cea veşnică. 
Învredniceşte-ne să fim şi noi număraţi între cei de-a dreapta Fiului Tău, Hristos Dumnezeului nostru, întru cea de la a doua Sa venire şi părtaşi să fim împărăţiei cerurilor şi vieţii celei veşnice, împreună cu toţi Sfinţii cei ce bine l-au plăcut Lui, întru nesfârşita veşnicie, în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Maica îndurării şi a milostivirii, către tine cădem noi smeriţii şi păcătoşii plecând genunchii trupului nostru celui împovărat de grijile acestui veac înşelător, şi cu lacrimi, cu inimă înfrântă te rugăm să ai milă de noi, încredinţându-ţi fiecare clipă a vieţii noastre.
Când, pentru prima dată, după zămislire, inima noastră bate, Maică Preacurată, roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi.
Când primul glas va străpunge văzduhul, prevestind prin naştere ceasul morţii, şi ochii noştri pentru prima dată vor vedea lumina zilei, Maică Preacurată, roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi.
Când picioarele noastre vor face primii paşi în viaţă pe cărarea spinoasă, Maică Preacurată, călăuzeşte-ne şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi.
Când călătorind vom cădea, împiedicân-du-ne de cursele puse în cale de vrăjmaşul mântuirii noastre, sau ne vom abate de la cărarea cea strâmtă, ascultând glasurile ispititoare, Maică Preacurată, ridică-ne, îndreptându-ne şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi.
Când norii negri vor acoperi Soarele sufletului nostru, încercând să ne arunce în deznădejde şi şoapte înşelătoare se vor strecura în cuget, că nu suntem auziţi şi zadarnică este credinţa noastră, Maică Preacurată, străpunge negura cu lumina ta mângâietoare şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi.
Când vom cădea sub povara crucii, părându-ne calea anevoioasă, iar mărăcinii vor zgâria picioarele noastre şi rănile sângerânde ne vor opri, Maică Preacurată, îmbărbătează-ne, arătându-ne calea pe care a mers iubitul tău Fiu şi suferinţele Lui cele multe, şi roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi.
Când îngerul va vesti sfârşitul călătoriei noastre şi coasa morţii va despărţi sufletul de trup, Maică Preacurată, fii lângă noi în ceasul înfricoşat al despărţirii şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi.
Când sufletul nostru îşi va lua rămas bun de la viaţa aceasta, îndreptându-se spre dreapta Judecată, dând răspuns straşnicilor vameşi pentru faptele săvârşite, Maică Preacurată, nu ne părăsi în clipa cea înfricoşată, ci acope-ră-ne cu Sfântul tău acoperământ de urgia lor infernală şi te roagă Fiului Tău şi Dumnezeu pentru noi;
Când, ruşinaţi vom sta înaintea Dreptului Judecător, pentru răspuns de faptele săvârşite, şi conştiinţa noastră ne va osândi, Maică Preacurată, roagă pe Fiul tău şi Dumnezeu, să facă hotărâre milostivă pentru noi.
Dar, până atunci, Măicuţă sfântă, dă-ne har şi putere să vieţuim după voia lui Dumnezeu, slăvindu-L pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în veci. Amin.                                                          ISTORISIRE DESPRE ICOANA
FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI DE LA CRASNA, CARE S-A DESCOPERIT                                                                       PRIN NOI MINUNI

Domnul nostru Iisus Hristos, în nemărginita Sa bunătate nu-şi lasă fiii, pe creştinii ortodocşi, fără ajutor şi întărirea puterilor spirituale pe calea mântuirii spre împărăţia cerurilor, fără semne ale Dumnezeieştii bunăvoinţe, prin care le creşte credinţa, le desăvârşeşte nădejdea şi li se înmulţeşte dragostea. Şi, precum odinioară, Domnul a ales pe Preacurata şi Preabinecuvântata Fecioara Măria, ca să fie locaş Celui neîncăput, astfel şi azi, El o relevă pe Maica Domnului ca mijlocitoare şi rugătoare pentru neamul nostru, proslăvind pe Ceea ce este mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită decât Serafimii, prin revelarea icoanelor ei făcătoare de minuni, credincioşilor ortodocşi, de la o margine a pământului până la cealaltă.
Din cele mai străvechi vremuri, cunoaştem multe icoane ale Preabinecuvântatei, prin care ea a izbăvit oraşe şi ţări, a liniştit stihiile şi nenorocirile, a scăpat de boli şi greutăţi, dăruind multele Dumnezeiescului său Fiu, tuturor celor ce căutau mijlocirea Ei.
Mulţimea îndurărilor Dumnezeieşti continuă să se arate şi în zilele noastre sumbre. Maica Domnului se roagă la Tronul Atotţiitorului, pentru noi păcătoşii ca să ne miluiască, arătându-ne semne şi minuni prin Sfintele Sale Icoane.
Una din icoanele apărătoarei neamului creştinesc, care izvorăşte din belşug minuni şi vindecări, ne-a arătat-o Domnul, în ultimul timp, în localitatea Crasna din Bucovina.
Această icoană a fost pictată în anii 50 ai secolului nostru de către un pictor emigrant rus, de care erau mulţi atunci în Bucovina, pe nume de familie Smirnow. El lucra în Crasna, locuia aici, iar în timpul liber picta icoane. Aflând despre aceasta, mulţi credincioşi îl rugau să le picteze icoanele preferate. Adesea pictorul le picta gratis.
Odată I-a solicitat familia lui Andronic Istratie, să le picteze icoanele Mântuitorului şi a Preacuratei Maicii Sale, ceea ce s-aşi adus la îndeplinire.
Familia Istratie avea frumosul obicei de a dărui icoane celor săraci, pentru a-i întări în credinţă. Astfel pictate de Smirnow, icoanele au fost dăruite, cu o ocazie, familiei lui Minai Mitric, tot locuitor al Crasnei, care le-au păstrat cu pietate ani de-a rândul.
Timpul trecea, biserica era prigonită, şi credinţa poporului se tot răcea. Au trecut la Domnul şi Mihai Mitric şi soţia lui, deţinătorii icoanelor, iar urmaşii lor nu prea cunoşteau marele preţ al moştenirii lăsate de părinţi, şi numai memoria lor le-a impus să păstreze aceste chipuri sfinte.
Odată, făcând în casă rânduiala, înaintea Floriilor anului 1995, soţia deţinătorului icoanelor Constantin M. Mitric, a observat pe chipul Maicii Domnului, un strop lichid, ce semăna cu o lacrimă. Femeia a arătat minunea casnicilor; ei care s-au mirat de cele văzute. Din când în când, lacrimile continuau să se ivească pe icoana, iar gospodarii casei, simţindu-se nevrednici de o aşa sfinţenie, au hotărât să o dăruiască bisericii. în anul 1995, a treia zi de Paşti familia Mitric, cu cucernicie şi fiori sufleteşti, au adus icoana în biserica cu hramul Naşterea Sfântului loan Botezătorul, încredinţându-o parohului pr. Vasile Paulencu, care săvârşind un Te-Deum înaintea ei a aşezat-o în altar.
La 6 Mai, acelaşi an, de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, la începutul Sfintei Liturghii, atât preoţii în altar cât şi lumea din biserică, au simţit o puternică mireasmă ce venea de la icoană. Toţi au fost cuprinşi de o nespusă bucurie sufletească, în care se vedea un semn ceresc, deosebit.
La 12 mai spre seară, de ziua Sfântului Apostol Iacov, părintele paroh şi credincioşii ce se aflau în biserică, au fost martorii apariţiei abundente a Sfântului Mir, pe faţa Dumnezeiescului Prunc, care a acoperit toată icoana, pătrunzând până pe spate. Din petele de mir s-a conturat chipul Mântuitorului aidoma celui pictat pe faţa icoanei.
Văzând în aceste semne manifestarea Harului Dumnezeiesc, credincioşii, au început să se roage cu sârguinţă Maicii Domnului în faţa minunii, şi această bucurie se prefăcu într-o mare mângâiere şi bucurie duhovnicească. Ei simţeau îndurările şi binefacerile lui Dumnezeu, revărsându-se din belşug, prin rugăciunile Preabinecuvântatei Fecioarei Măria, dar se sfiau să anunţe publicul, considerându-se nevrednici de aşa minuni, în ajunul sărbătorii Sfântului loan cel Nou de la Suceava, la 14 iunie 1995, rugându-se Maicii Domnului, în faţa icoanei sale nou descoperită, adolescentul Lucian Procopoae, care suferea de o boală din pruncie, a simţit deodată un cutremur în tot corpul, apoi o bucurie şi linişte nespusă, părăsindu-1 chinul bolii. Văzând o aşa minune, părinţii lui Lucian, Rahira şi Constantin au anunţat cazul acesta preotului şi tuturora, slăvind pe Dumnezeu şi mulţumind Preasfintei Fecioare pentru această mare binefacere.
Aşa s-a început proslăvirea icoanei Maicii Domnului din Crasna, prin vindecări şi minuni. Parohul bisericii cu hramul Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, Prea Cucernicul Părinte Vasile Pauiencu. observă şi strânge mărturii de la toţi cei ce au fost miluiţi de Dumnezeu, rugându-se în faţa icoanei Maicii Luminii. Patruzeci de mărturii de acest fel de minuni se păstrează în arhiva bisericii.
Credincioşii capătă vindecare de diferite boli şi scapă de năpaste şi nenorociri, rugându-se în faţa icoanei, iar Maica Domnului pe toţi îi miluieşte.
Prin credinţa noastră ortodoxă, moştenită de la părinţii şi strămoşii noştri, Domnul se îndură de noi, dăruindu-ne minunat ajutor, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale. Această bunătate Dumnezeiască ni se oferă, nu pentru meritele şi nevoinţele noastre, căci nu le avem; ci pentru ca să ne întărească puterile spirituale, să ne descopere adevărurile unei vieţi morale, trezindu-ne la pocăinţă şi îndreptare.
            Atunci vom fi vrednici de această nespusă mângâiere, ce vine din noul izvor al bunătăţii lui Dumnezeu. Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Crasna, când vom păstra în neprihănire şi curăţie credinţa cea sfântă, Apostolică şi Ortodoxă şi vom trăi conform poruncilor lui Dumnezeu, sârguindu-ne spre cele cereşti, veşnice şi sfinte. Domnul Dumnezeu, prin mijlocirile Preacuratei şi Prebinecuvântatei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Măria, Care ne-a revelat minuni şi vindecări de la slăvită sa icoană de la Crasna, să ne învrednicească de tot binele.
Ei i se cuvine supravenerare, cinste şi închinăciune de la toate neamurile în vecii vecilor. Amin.

Sursa: Biblioteca Ortodoxa
Trimiteți un comentariu

c3

MD. POCEAEV

Cum se cunosc icoanele MD


Icoanele ortodoxe ale Maicii Domnului se recunosc cel mai degrabă după cele trei stele - una pe frunte, a doua pe umărul drept, a treia pe umărul stâng. Aceste trei stele simbolizează fecioria Fecioarei Maria înainte de naştere, în naştere şi după naştere.

CATEGORII

—Care sunt cele 12 vineri din an care se tin; ce semnifica (1) .Icoana Maicii Domnului „Slovenskaia” (1) 100 POVETE ORTODOXE (1) 15 octombrie (1) 486 Întrebări din Biblie cu răspuns (1) 8 martie (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) Acatist al Sfintei Icoane a Maicii Domnului Ognevidnaia din Areovind (1) ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI DE LA PUTNA (2) ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI DIN TINOS (30 ianuarie) (2) ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI DINTR-UN LEMN (1) ACATIST PENTRU COPII AVORTATI (1) Acatistul Acoperamantul Maicii Domnului (1) Acatistul Bunei Vestiri (25 martie ) (1) Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromiţa (1) ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI (1) Acatistul Izvorul Tămăduirii (1) ACATISTUL MAICII DOMNULUI – Bucuria tuturor celor necajiti (1) Acatistul Nasterii Domnului (1) Acatistul Nasterii Maicii Domnului (1) Acatistul Nașterii Maicii Domnului (8 septembrie) (1) Acoperamantul Maicii Domnului (5) ADORMIREA MAICII DOMNULUI (6) Adormirea Maicii Domnului in iconografie (1) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (3) AICI 24 ORE ORTODOXE -PROGRAMUL UNEI ZILE (1) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (2) AICI GASESTI ICOANE CU MAICA DOMNULUI (7) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (16) AICI GASESTI POVESTIRI ORTODOXE (5) AICI GASESTI RUGACIUNI SI ACATISTE (13) AICI GASESTI SFATURI PENTRU SPOVEDANIE (7) AICI-NOUL TESTAMENTIN FORMAT AUDIO (1) al Născătoarei de Dumnezeu (1) ALTARUL ORTODOX (1) Altă minune a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) APOCALIPSA (2) ARGHIROFILIA (1) ARGUMENTE PENTRU CINSTIREA MAICII DOMNULUI (1) ASCULTAREA DE PREOTUL DUHOVNIC (1) Aș colinda…POEZII DE ANUL NOU (2) Axion la Adormirea Maicii Domnului (1) BIBLIA CEA ADEVĂRATĂ (2) BISERICA ORTODOXA WIENA (3) BISERICI (48) BLESTEMUL (1) BOBOTEAZA (10) Braul Maicii Domnului (1) BUNA VESTIRE (4) Bunavestire (1) CANDELĂ ŞI MÂNTUIRE (3) Canon de mulțumire către Prea Sfânta Născătoarea de Dumnezeu (1) Canon la Pavecernița mică (1) Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. (1) CANTARI BISERICESTI- LITURGICE (1) CANTEC DE SLAVA CATRE MAICA DOMNULUI CANTĂ CORUL APOSTOLIA (2) CARTI (1) CE SANT ICOANELE? (10) CELE 10 PORUNCI (1) Cele 500 de nume ale Maicii Domnului şi semnificaţiile lor (1) Cele 7 cauze care duc la aparitia bolilor (1) Cine a fost Fecioara Maria? (1) Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Igorevskaia" -5 iunie (1) Cinstirea Maicii Domnului (1) CITATE DIN SF. EVANGHELIE (7)