30 ianuarie 2016

ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI DIN TINOS (30 ianuarie)


            ==.¸¸.= =† ==.¸¸.==.¸¸.==† ==.¸¸.==.¸¸.= =†= =.¸¸.==.¸¸.= =† ==.¸¸.==.¸¸.= =† ==.¸¸.==

CONDAC 1

Icoana Ta, Preacurată, din insula Tinos este izvor de minuni pentru toți cei care aleargă către Tine cu credință, dăruind tuturor cele spre mântuire, ca să scoată din adâncurile inimii mărgăritarele laudelor de: Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !


ICOS 1

Mulți suferinzi au aflat mângâiere la cinstită icoana Ta, Preacurată, căci nu ai încetat a cerceta pe poporul cel necăjit și a aprinde făclia nădejdii în sufletele cele pustiite de mâhnire, ca toți să Îți aducă întru bucurie cântări ca acestea:

Bucură-Te, tămăduirea celor robiți de boală;
Bucură-Te, mângâierea celor împovărați de întristare;
Bucură-Te, îmblânzirea celor răniți de răutate;
Bucură-Te, mir înțelegător peste rănile noastre sufletești;
Bucură-Te, mireasă a sfințeniei neajunse de gând;
Bucură-Te, a insulei Tinos laudă neîncetată;
Bucură-Te, gură a cântărilor celor îngerești;
Bucură-Te, cer înțelegător al drepților lui Hristos;
Bucură-Te, nădejde tare a celor care se roagă Ție;
Bucură-Te, scăparea noastră dintru adâncul păcatelor;
Bucură-Te, scară prin care suim la înălțimea mântuirii;
Bucură-Te, vas al slavei pecetluit de darul Treimii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !


CONDAC 2

De mare dar ai învrednicit pe bătrânul Barba-Polizoi, Preacurată, arătându-Te lui și poruncindu-i să caute icoana Ta cea aducătoare de bogate binecuvântări, ca să cânte toți cu bucurie: Aliluia !

ICOS 2

Pe ogorul unui localnic i-ai poruncit bătrânului să sape pentru a afla icoana Ta cea de minuni izvorâtoare, dar ogorul inimii sale era încă acoperit de spinii necredinței și se temea să nu fie vreo înșelăciune diavolească, dar noi mărim purtarea Ta de grijă pentru mântuirea oamenilor și Îți cântăm așa:

Bucură-Te, că Te-ai arătat împodobită cu toată frumusețea bătrânului;
Bucură-Te, că l-ai povățuit cu dulce cuvânt a căuta icoana Ta;
Bucură-Te, că ai voit a-i dărui lui icoana în semn de prețuire;
Bucură-Te, că ai căutat spre inima lui smerită;
Bucură-Te, că rugăciunile lui smerite le-ai primit;
Bucură-Te, că l-ai sfătuit să lepede îndoiala;
Bucură-Te, că i-ai proorocit că va zidi și o biserică;
Bucură-Te, că ai voit a cerceta cu mila Ta insula Tinos;
Bucură-Te, că Te-ai milostivit de cei neputincioși;
Bucură-Te, că i-ai făgăduit bătrânului ajutorul Tău;
Bucură-Te, că și pe noi ne cercetezi în nevoile noastre;
Bucură-Te, că ești grabnică solitoare mântuirii credincioșilor;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 3

Multă nedumerire a cuprins sufletul bătrânului Barba-Polizoi, neștiind dacă arătarea cea minunată este de la Dumnezeu sau de la cel viclean, dar a alergat spre preot ca să-i dezlege taina, cântând: Aliluia !

ICOS 3

Mult s-a frământat bătrânul când preotul i-a spus că arătarea minunată este lucrare drăcească și tuturor a povestit minunea, însă doar doi prieteni l-au crezut și împreună au început să sape după icoana cea de minuni izvorâtoare, cântând Ție așa:

Bucură-Te, că ești apărătoare a insulei noastre;
Bucură-Te, că ne-ai cercetat pe noi cu milostivire;
Bucură-Te, că nu ne lași în încercările noastre;
Bucură-Te, mângâierea celor zdrobiți de necredință;
Bucură-Te, nor luminos călăuzitor la Ierusalimul ceresc;
Bucură-Te, blândețe care alungă frica;
Bucură-Te, vas minunat al darurilor cerești;
Bucură-Te, nor cuprinzător al tainelor Treimii;
Bucură-Te, bogăție neîmpuținată de milostivire;
Bucură-Te, scut al mântuirii celor neputincioși;
Bucură-Te, călăuzitoarea credincioșilor spre mântuire;
Bucură-Te, descoperirea tainelor celor mai presus de minte;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 4

Monahiei Peleghia i-ai poruncit Stăpână, să arate minunea icoanei îngropate și să se îngrijească de zidirea Bisericii, ca toți să afle sub acoperământul Ei mila Domnului cântând: Aliluia !

ICOS 4

Monahia Pelaghia a povestit episcopului Gavriil despre minunata Ta arătare, Stăpână, prin care i-ai poruncit să înceapă săpăturile pentru aflarea icoanei Tale, iar cu lacrimi preasfințitul slujitor a încuviințat plinirea poruncii Tale, strigând Ție în adâncul inimii unele ca acestea:

Bucură-Te, Împărăteasă purtătoare de grijă pentru toți;
Bucură-Te, că ai binevoit să ne arăți comoara icoanei Tale;
Bucură-Te, că și de mai multe daruri ai voit a învrednici turma Ta;
Bucură-Te, că întru necazurile noastre ne-ai cercetat pe noi;
Bucură-Te, că nu ne lași pe noi niciodată fără ajutorul Tău;
Bucură-Te, că mult s-au ostenit lucrătorii pentru aflarea icoanei;
Bucură-Te, că răspândirea holerei i-a făcut i-a făcut să reia căutările;
Bucură-Te, că fântâna secată s-a umplut de apă cu darul Tău;
Bucură-Te, că după 700 de ani sub pământ s-a descoperit icoana Ta;
Bucură-Te, că și biserică prea frumoasă Ți s-a zidit Ție;
Bucură-Te, că ai trimis și bani pentru săvârșirea zidirii;
Bucură-Te, că toți s-au minunat de purtarea ta de grijă;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 5

Pe căpitanul vasului englez și corabia sa i-ai salvat de la cumplita primejdie și acesta și-a plinit cu bucurie făgăduința, dăruind bani pentru ridicarea lăcașului Tău, în care toți cântă cu mulțumire: Aliluia !

ICOS 5

Pe cel bolnav, care se aruncase în apele mării din îndemnul celui viclean, l-ai izbăvit din moarte și ai primit jertfa lui pentru ridicarea bisericii Tale și laudele lui din inimă smerită:

Bucură-Te, că ai cercetat grabnic pe cel din primejdie;
Bucură-Te, că l-ai izbăvit pe el din moarte cumplită;
Bucură-Te, că ai trimis lui grabnic un caic;
Bucură-Te, că ai primit cu bucurie averea lui;
Bucură-Te, că sărăcia nu l-a împiedicat a sluji Ție;
Bucură-Te, că acesta a luat și chipul monahicesc;
Bucură-Te, că tuturor povestea minunile Tale;
Bucură-Te, că bogat era el în credința pentru Tine;
Bucură-Te, că în smerenie a viețuit până la sfârșitul vieții;
Bucură-Te, că ai primit cu blândețe jertfa dragostei lui;
Bucură-Te, că ai auzit grabnic suspinurile inimii lui;
Bucură-Te, că pe toți sprijini pe calea mântuirii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 6

Nu ai depărtat de la izvorul milei Tale, Preacurată, nici pe cei de altă credință, ci pe toți ai adăpat cu apa cea curată a minunilor Tale, ca să cânte Ție cu bucurie: Aliluia !

ICOS 6

Pe aga cel care cu credință a venit la biserica Ta, cerând tămăduirea picioarelor paralizate, nu l-ai lipsit de ajutorul Tău, Preacurată, iar el cu bucurie a lăudat minunea Ta, săltând în cântări ca acestea:

Bucură-Te, că pe toți chemi la izvorul tămăduirilor Tale;
Bucură-Te, că Te înduri de tot sufletul necăjit;
Bucură-Te, că nu disprețuiești pe cei bolnavi;
Bucură-Te, că nu oprești milele Tale nici dinspre cei de altă credință;
Bucură-Te, că ai dat tămăduire celui care nădăjduia spre Tine;
Bucură-Te, că nu s-a rușinat el a cere ajutorul Tău;
Bucură-Te, căci cu bucurie a plecat pe picioarele sale de la biserica Ta;
Bucură-Te, că a dăruit Ție bani pentru ridicarea unei fântâni;
Bucură-Te, că până astăzi se păstrează mărturiile minunilor Tale;
Bucură-Te, că toți au slăvit negrăită milostivirea Ta;
Bucură-Te, că nici pe noi nu ne lipsești de darul Tău;
Bucură-Te, ridicarea celor căzuți în boli cumplite;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 7

De femeile care nu mai știau calea către gazda unde rămăsese pruncul lor le-ai povățuit, iar ele cutremurate de purtarea Ta de grijă, au cântat cu bucurie: Aliluia !

ICOS 7

Icoana Ta a fost și furată de cel fără frică de Dumnezeu, dar nu ai îngăduit să fie depărtată de insula Ta și s-a aflat imediat, toți lăudându-Te așa:

Bucură-Te, că ai arătat grabnic furtul icoanei;
Bucură-Te, că a fost prins cel care o furase;
Bucură-Te, că nu ai îngăduit nelegiuiri în lăcașul Tău;
Bucură-Te, că pe toți îndemni spre o viață cinstită;
Bucură-Te, că Te înduri de cei disprețuiți;
Bucură-Te, că cercetezi pe cei neputincioși;
Bucură-Te, că nu ai lipsit insula Ta de comoara icoanei;
Bucură-Te, că toți s-au minunat de purtarea Ta de grijă;
Bucură-Te, grabnică tămăduire a celor gârboviți de boală;
Bucură-Te, plinirea rugăciunii celor umiliți;
Bucură-Te, poartă către cer a monahilor;
Bucură-Te, ascultarea rugii credincioșilor;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 8

Lacrimile copilei care se ruga pentru sora sa cu piciorul infectat au revărsat mila Maicii Domnului, iar jertfa de mulțumire adusă a minunat pe toți pelerinii care cântau: Aliluia !

ICOS 8

Pe toată linia frontului oastea greacă vedea pretutindeni chipul Tău ce se arăta noaptea îngrijindu-Te de cei în dureri, care aduceau Ție laude de mulțumire ca acestea:

Bucură-Te, apărătoare nebiruită a Ortodocșilor;
Bucură-Te, cea îmbrăcată în durere și slavă;
Bucură-Te, a ostașilor mângâiere fierbinte;
Bucură-Te, apărătoare Doamnă a luptătorilor;
Bucură-Te, vegherea celor din nevoi;
Bucură-Te, pavăză tare a credinței;
Bucură-Te, călăuzitoare a obștii duhovnicești;
Bucură-Te, a soldaților întărire în luptă;
Bucură-Te, milostivire negrăită împărțită credincioșilor;
Bucură-Te, povățuitoare către lumina Învierii;
Bucură-Te, carte nescrisă a Adevărului;
Bucură-Te, carte a rugăciunii smerite;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 9

Cei cu minte înțelenită în patimi nu pot pricepe minunile lucrate spre slava lui Dumnezeu, Preacurată, dar noi, mărturisind adevărul, cântăm cu bucurie: Aliluia !

ICOS 9

Întinde mâinile Tale, cu care ai ținut pe Cel Care ne poartă pe noi deasupra valurilor lumești, și cere cu stăruință să se milostivească spre noi și să îmblânzească pe toți cei care ne necăjesc, ca să putem cânta Ție:

Bucură-Te, stindardul păcii lui Hristos;
Bucură-Te, minune mai presus de orice minune;
Bucură-Te, făclie a rugăciunii neîncetate;
Bucură-Te, blândețe care alungă orice teamă;
Bucură-Te, luminarea celor lipsiți de înțelepciune;
Bucură-Te, brațe ale milostivirii lui Hristos;
Bucură-Te, sprijinitoarea celor neputincioși;
Bucură-Te, scară prin care suim la Adevăr;
Bucură-Te, sabie înfricoșătoare duhurilor răutății;
Bucură-Te, îmblânzirea celor otrăviți de răutate;
Bucură-Te, fulger ce alungă gândurile cele rele;
Bucură-Te, stup în care se adună mierea rugăciunii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 10

Cei izbăviți prin rugăciunile Tale din moarte fulgerătoare au adus Ție cu dragoste glasuri de mulțumire împreună cu mireasma laudelor de: Aliluia !

ICOS 10

Pe cei aflați în corabia lovită de recif i-ai salvat de la moarte, iar ei ca răsplată au adus Ție o corabie de argint; noi, cei care călătorim pe marea acestei vieți, aducem Ție precum văduva cei doi bănuți laudele acestea :

Bucură-Te, salvarea corabiei invadate de apă;
Bucură-Te, nădejdea celor care călătoresc pe mare;
Bucură-Te, ridicarea noastră din adâncul întristării;
Bucură-Te, că rechinul trimis a salvat corabia;
Bucură-Te, că ne scoți și pe noi din mâinile vrăjmașilor;
Bucură-Te, că smerești răzvrătirile celor nedrepți;
Bucură-Te, că aperi pe cei nedreptățiți;
Bucură-Te, că ne porți în corabia rugăciunii;
Bucură-Te, că ne întărești pe calea pocăinței;
Bucură-Te, că ne ferești de prăpastia pierzării;
Bucură-Te, că întărești pe cei slăbiți de ispite;
Bucură-Te, că ne dai putere pe cărarea mântuirii;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 11

Multe suflete aleargă cu nădejde la icoana Ta și află multă milă, aducând înaintea Ta smerite rugăciuni spre slava Căruia cetele îngerești Îi cântă: Aliluia !

ICOS  11

Sufletul meu cel înghețat de viforul multor ispite Te rog să îl încălzești cu focul rugăciunii Tale, ca să aduc și eu făclii de cântări ca acestea:

Bucură-Te, apărătoare nebiruită a credincioșilor;
Bucură-Te, mângâierea celor neputincioși;
Bucură-Te, alungarea viforului ispitelor;
Bucură-Te, adierea păcii lui Hristos;
Bucură-Te, mireasmă a înțelepciunii cerești;
Bucură-Te, carte a însemnărilor dumnzeiești;
Bucură-Te, pom sfințit al darurilor duhovnicești;
Bucură-Te, mijlocitoare a împăcării cu Dumnezeu;
Bucură-Te, liman liniștit al pocăinței;
Bucură-Te, mare a înțelepciunii de sus;
Bucură-Te, corabie a scăpării din patimi;
Bucură-Te, îmbrățișarea celor disprețuiți;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 12

Lăcașul Tău este loc ales de pelerinaje unde se aduc neîncetat rugăciuni pentru dobândirea celor de folos spre mântuire, iar noi împodobim lăcașurile inimilor cu rugile către Tine cântând: Aliluia !

ICOS 12

Înaintea icoanei Tale se aduc neîncetat jertfe de rugăciuni pentru tămăduirea și mântuirea celor din nevoi, iar noi, cu gând împovărat de neputințe, strigăm către Tine ca să ne dăruiești, Maică, bogată milă, aducându-Ți cântări ca acestea:

Bucură-Te, vederea celor orbiți de păcat;
Bucură-Te, întărirea celor neputincioși cu trupul;
Bucură-Te, pocăința sufletelor regăsite;
Bucură-Te, insulă a minunilor dumnezeiești;
Bucură-Te, bogăție a îndurărilor Părintelui ceresc;
Bucură-Te, risipirea durerilor celor necăjiți;
Bucură-Te, vas al rugăciunii curate;
Bucură-Te, mir de taină al sfințeniei;
Bucură-Te, scară a înțelepciunii duhovnicești;
Bucură-Te, a insulei Tinos podoabă prea strălucită;
Bucură-Te, carte a minunilor nepătrunse;
Bucură-Te, munte al sfințeniei neapropiate;
Bucură-Te, Maica Domnului, zid de apărare al insulei Tinos !

CONDAC 13

O, Maică Prealăudată, comoara insulei Tinos, întinde rugăciunea Ta până la marginile pământului și ne cuprinde pe toți întru aceeași dragoste a Cuvântului prin care să ne izbăvim de muncile cele veșnice, cântând: Aliluia !

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...

25 ianuarie 2016

Icoana Maicii Domnului Bucuria neasteptata-25 ianuarie-

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...неожиданно значок радость Девы Марии
Unexpected joy icon of Virgin Mary
Inesperado icono de la alegría de la Virgen
Απροσδόκητη εικονίδιο χαρά της Παναγίας
              Icoana "Maicii Domnului "Bucuria neasteptata" ne infatiseaza o camera unde un barbat sta ingenuncheat si se roaga in fata unei icoane a Maicii Domnului. Povestirea vindecarii unui tanar de o grea ispita trupeasca prin mijlocirea acestei sfinte icoane apare in cartea Sfantului Dimitrie de Rostov, "Lana rourata" . Un tanar pacatos, care era totusi devotat Maicii Domnului, avea obiceiul de-a rosti salutul Arhanghelului Gavriil de la Bunavestire in fata cinstitei ei icoane. Intr-o seara, inainte de a pleca in oras cu gandul sa pacatuiasca, a intrat in Biserica, si fiind ingenunchiat chiar langa altari, vazu ca Maica si Pruncul din icoana s-au miscat si parca au prins viata. Din mainile si picioarele lui Hristos a inceput sa curga sange. Inspaimantat, cel care este si el zugravit acum in icoana, mai avu totusi puterea sa intrebe care este pricina acestor suferinte. Maica Domnului i-a raspuns ca vina o poarta toti aceea ce prin pacatele lor nu inceteaza sa mai bata cate un cui in palmele Fiului ei. Omul s-a cait indata de pacatele sale si a mai ramas asa timp indelungat in rugaciune. In cele din urma, cu mijlocirea Nascatoarei de Dumnezeu, i s-a daruit iertarea, iar el a iesit din biserica cu inima plina de o bucurie negraita si neasteptata.

sursa

20 ianuarie 2016

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Paramythía-21 ianuarie

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...


                                                          
The miraculous icon of the Virgin Paramythia-January 21
Чудотворная икона Богородицы Paramythia января 21
Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Παραμυθιάς 21 Γενάρη
În timpul unui atac al piraţilor asupra mănăstirii, evlaviosul egumen a auzit o voce venind din icoana Maicii Domnului, cea numită Paramythía, care i-a spus: „Nu deschideţi astăzi porţile mănăstirii, ci urcaţi pe ziduri ca să-i alungaţi pe piraţi”. Uimit, cuviosul văzu sfânta icoană din care se auzea vocea transformându-se: chipul Maicii Domnului se făcu viu, la fel şi chipul pruncului Hristos, pe care Preasfânta Născătoare de Dumnezeu îl ţinea în braţe. Hristos întinse mâna Sa dreaptă să acopere buzele Maicii Sale şi întorcându-şi faţa către ea, îi spuse: „Nu, Maica Mea, nu le spune aceasta [monahilor], ci să fie pedepsiţi ei după cuviinţă”. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, îndepărtând cu dragoste mâna Fiului său, îi repetă egumenului cuvintele pe care i le spusese și mai înainte, anume să nu deschidă, adică, astăzi porţile mănăstirii din pricina piraţilor.
Înfricoşat de minunea dumnezeiască, smeritul călugăr a întrunit întreaga obşte şi a povestit tuturor cele întâmplate.
Auzind povestea, monahii au observat, uimiţi, schimbarea privirii şi atitudinii Maicii Domnului şi lui Hristos în icoană. Luând curaj, au urcat pe ziduri, au alungat piraţii şi s-au salvat. De atunci icoana s-a numit Paramythía, iar poziţia chipurilor, aşa cum le văzuse sfântul egumen, a rămas aceeaşi. Chipul Maicii Domnului „exprimă iubire, privirea Ei inspiră îngăduinţă, bunătate şi milă. Pe buzele sale se odihneşte un surâs cuvios, de bunăvoinţă şi mângâiere”
Această icoană a Maicii Domnului este o pictură murală din secolul al 14-lea. Înainte, ea se afla în exonartex, în faţa paraclisului Sfântului Nicolae, iar ulterior a fost mutată în faţa altarului, în partea dreaptă, adică în proskynitar, în paraclisul Maicii Domnului Paramythía, care se găseşte deasupra nartexului, în partea stângă. Monahii se îngrijesc ca icoana să aibă o candelă nestinsă, slujind Sfânta Liturghie aici în fiecare vineri, şi cântând în fiecare zi paraclisul. Mai demult exista obiceiul ca în acest paraclis să se facă tunderile în monahism
sursa

15 ianuarie 2016

Rugăciune de pocăinţă către Maica Domnului

DOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...          Stăpână prea milostivă şi bună, primeşte rugăciunea mea cea ticăloasă ce se aduce ţie din gură netrebnică, deşi toate le ştii, şi mai ales neputinţa mea. Că eu prin tine scap la bunătatea Fiului tău şi prin tine, Doamna mea, m-am abătut din calea ce ducea spre moarte. Şi ştiind faptele şi toate mişcările mele, cele din zi şi din noapte, cele cu lucrul şi cuvântul, cele întru ştiinţă şi întru neştiinţă, îndreptează-mă, că eu pe tine te am mijlocitoare către Hristos, Dumnezeul nostru.
Miluieşte-mă şi mă ajută, îndemnându-mă la tot lucrul bun, după voia Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Tu ştii, Stăpână preabună, că din braţele maicii mele spre tine am alergat, ţie am fost dăruit, deşi rău m-am ocârmuit, dar nu am ştiut altă scăpare, părtinitoare, sprijinire şi mijlocitoare către Dumnezeu fără numai pe tine. Şi acum, Stăpâna mea, mărturisindu-mi toate faptele mele cele necuvioase, te rog să mi le ştergi şi să mă miluieşti. Ştii, Stăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, că sunt ca o oaie rătăcită şi ca un străin smerit, care nu are unde să îşi plece capul, fără numai la tine, Maica lui Hristos, Dumnezeul meu. Tu eşti, Stăpână, ajutorarea mea, tu curăţia mea, tu acoperământul meu, tu chezăşuitoarea mea către Dumnezeu, tu tatăl meu, tu maica mea, tu povăţuitoarea mea şi întru tine îmi pun toată nădejdea mea. Tu cunoşti sărăcia mea şi ştii că nu am pe nimeni, fără numai pe tine şi pe Hristos, Cel ce s-a născut din tine. Să nu te îngreţoşezi de mine, nici să mă lepezi de la faţa ta, Preacurată, ca să nu biruiască mulţimea răutăţilor mele bunătatea ta, că al tău este noianul milostivirii, ca ceea ce eşti Maica lui Dumnezeu cel milostiv. Numai de voieşti şi eu m-am mântuit. Nimeni nu se împotriveşte ţie, că eşti Maică a lui Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Cel ce a făcut toate.
Ştiu că multe sunt păcatele mele şi nu sunt vrednic a privi la înălţimea cerului din pricina fărădelegilor mele, dar dacă tu vei binevoi cine se va împotrivi? Ajută-mi, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, mie, celui fără de îndrăzneală şi să nu mi se socotească îndrăzneala întru păcat, ci iartă-mă degrabă şi dă-mi umilinţă. Dă-mi izvor de lacrimi, suspinare şi zdrobire de inimă, ca să plâng păcatele mele, că eu sunt cel ce am nelegiuit înaintea Fiului Tău şi Dumnezeu mai mult decât toată firea. Şi ştiu, Stăpâna mea, că sunt fără de răspuns, nevrednic de toată iubirea ta de oameni, ci vrednic de toată osânda. De aceasta, prin tine, scap la mila Fiului tău, a Stăpânului şi Făcătorului meu cel bun. Deci ocârmuieşte-mă şi mă învaţă, Născătoare de Dumnezeu. Şi cerând în dar mila ta cea bogată, miluieşte-mă precum voieşti şi nu mă lepăda de la faţa ta, nici nu mă depărta de acoperământul tău, nu mă înstrăina de milostivirea ta. Miluieşte-mă pe mine, cel ce spre tine am toată nădejdea şi arată-ţi întru mine puterea ta, Născătoare de Dumnezeu. Că de mă vei mântui pe mine, păcătosul, mare va fi mila ta, mare milostivirea ta, mare nepomenirea ta de rău, mare îndelungă răbdarea ta. Iar de vei milui pe cel vrednic, nu va fi lucru minunat.
          De aceea ajută-mi, milostiveşte-te spre mine şi-mi întinde mâna ta mie, leneşului, trândavului, nemulţumitorului, împietritului, neumilitului, judecătorului strâmb, gânditorului de rău, desfrânatului, hulitorului, ocărâtorului, clevetitorului, celui plin de toată fapta rea, de cuvinte viclene şi gânduri urâte, celui străin şi gol de toată fapta cea bună şi vrednic de toată osânda şi pedeapsa. Cu adevărat, Stăpâna mea Preasfântă, Născătoare de Dumnezeu, milostiveşte-te spre mine, lipsitul şi ticălosul, şi fă cu mine milele tale bogate. Ca, fiind mântuit, să laud pe Cel ce S-a întrupat din tine, Hristos Dumnezeul nostru, şi pe tine te măresc, mântuirea mea, sprijinirea mea, mângâierea mea şi păzitoarea mea din toate zilele vieţii mele. Ajută-mi mie, Stăpâna mea ce sfântă, ajută-mi şi iarăşi strig, ajută-mi. Şi mă învredniceşte ca să fac voia Fiului tău şi Dumnezeului meu în toate zilele vieţii mele, să mă tem de El şi să-I slujesc cum se cuvine. Şi aşa, săvârşindu-mă, Stăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, să fiu povăţuit de sfinţii îngeri la locaşurile cele dumnezeieşti şi luminoase prin mijlocirea ta cea bineprimită, unde să-I slăvesc în veci pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea preasfântă. Amin.

ARHIVA BLOG

MD. POCEAEV